News page

አዝናኝ የሆነ የጎዳና ላይ ፋሽን ሾዉ በባህር ዳር//EiTEX(Bahir Dar university)

በኢንስቲትዩቱ ተማሪዎች የተዘጋጀ የጎዳና ላይ ፋሽን ሾው ለታዳሚወች ተዘጋጅቶ ቀረበ

ለበለጠ መረጃ https://www.youtube.com/watch?v=uuqWn3r04jU

ኢንስቲትዩት የ2015 የመጀመሪያው የሩብ ዓመት ሪፖርት ለአማካሪ ቦርድ አቀርበ

በባህርዳርዩኒቨርሲቲየኢትዮጵያቴክስታይልእናፋሽንቴክኖሎጂኢንስቲትዩትእናየቴክኖሎጂኢንስቲትዩትየጋራአማካሪቦርድየ2015 ዓምየተቋማቱንየሩብዓመትየአፈፃፀም ክንውንሪፖርትበኢትዮጵያቴክስታይልእናፋሽንቴክኖሎጂኢንስቲትዩትሳይንቲፊክዳይሬክተርቢሮበመገኘትተወያየ::

Pages