News page

ኢንስቲትዩት የ2015 የመጀመሪያው የሩብ ዓመት ሪፖርት ለአማካሪ ቦርድ አቀርበ

በባህርዳርዩኒቨርሲቲየኢትዮጵያቴክስታይልእናፋሽንቴክኖሎጂኢንስቲትዩትእናየቴክኖሎጂኢንስቲትዩትየጋራአማካሪቦርድየ2015 ዓምየተቋማቱንየሩብዓመትየአፈፃፀም ክንውንሪፖርትበኢትዮጵያቴክስታይልእናፋሽንቴክኖሎጂኢንስቲትዩትሳይንቲፊክዳይሬክተርቢሮበመገኘትተወያየ::

Pages